Anleggsbidrag

Når utbyggere eller nye kunder ønsker å tilknytte seg strømnettet eller eksisterende kunder ønsker økt kapasitet eller en leveringskvalitet utover det normale, beregnes et anleggsbidrag. Det medfører at bestiller dekker en del av kostanden ved å bygge nytt nett.

Retningslinje for anleggsbidrag og regningsarbeid. (PDF, 109KB)

Skagerak Nett har etter Energilovens § 3-3 og § 3-4 en plikt til å koble nye kunder til strømnettet. Dette gjelder både produksjon og forbruk. Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader; dvs. kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering, o.l. Skagerak Netts anleggsbidragsordning følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. 

Det er utarbeidet en oversikt som illustrerer kostnader ved noen enkle nytilknytninger. (PDF, 191KB)

Skagerak Nett har tidligere hatt en ordning med bunnfradrag på kr 20 000,- per stikkledning. Bunnfradraget fjernes 16. mars 2018. Den nye praksisen gir en større likebehandling av ulike tilknytninger og kapasitetsbehov. Det medfører at kostnader på grunn av nye bestillinger henføres til de som utløser tiltaket istedenfor at det øker netteleiegrunnlaget samt en harmonisering mot andre nettselskaps tilnærming til bunnfradrag. For å skape forutsigbarhet på kort sikt er det etablert en overgangsordning. Denne er som følger:

  • Anlegget må være meldt/bestilt i Elsmart før 16.3.2018.
  • Anlegget må være ferdigmeldt innen 18 måneder etter denne datoen, altså innen 1.9.2019.
  • Det må foreligge bebyggelsesplan for området.

Bestilling av tilknytning eller økt kapasitet skal fortrinnsvis gjøres gjennom installatør.

Det finnes et eget søknadsskjema for større utbygninger.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved behov for tilknytning eller økt kapasitet. Skagerak Nett tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet. 

Byggestandarden finner på siden Instrukser og prosedyrer. Velg dokument "Standardiseringer distribusjonsnett."

Regningsarbeid

De fleste forespørsler fra kunde som ikke er nødvendig for tilknytning eller forsterkning, utføres normalt som regningsarbeid.

Skagerak Netts ordning for regningsarbeid følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 1-4.  Praksis er beskrevet i følgende retningslinje:

Retningslinje for anleggsbidrag og regningsarbeid. (PDF, 109KB)

Følgende tjenester håndteres som regningsarbeid:

  • Merkostnader ved flytting av elektriske anlegg.
  • Merkostnader ved omlegging fra luftledning til kabel pga. estetikk.
  • Kostnader for byggestrøm eller provisorisk strømtilførsel.
  • Påløpte kostnader for bestilte anleggsbidragsoppdrag som avbestilles av kunde.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet.

Overvåkning ved arbeid nær ved strømførende anlegg samt påvisning av nedgravde kabler utføres gratis og er ikke regningsarbeid.  Det er meget viktig at Skagerak Nett involveres for å unngå uønskede hendelser.

Det oppfordres til at flere samordner seg ved ønske om flytting av nettanlegg, kabling, m.m.

Skagerak Nett tillater og anbefaler at bestiller etablerer nødvendige kabelgrøft(er) selv. Grøftene må imidlertid tilfredsstille selskapets byggestandard og nødvendig informasjon gis i tilbudsbrevet.