En del av det arbeidet som settes ut vil foregå på eller i grensesnittet mellom Skagerak Netts anlegg.

Det er kun prekvalifiserte installatører som får tillatelse til å utføre arbeider på, eller nær ved, Skagerak Netts anlegg. Skagerak Nett vil i forbindelse med prekvalifiseringen påse at arbeidene foregår i henhold til lover og forskrifter, og at entreprenøren kan vise til tilfredsstillende prosedyrer og instrukser i egen internkontroll. 

På grunnlag av fremlagt dokumentasjon vil driftsansvarlig i Skagerak Nett, etter grundig vurdering, prekvalifisere den enkelte installatøren til å forestå arbeider på, eller i nær tilknytning til, Skagerak Netts anlegg.

Installatøren skal ha et system for kvalitetssikring. 

Skagerak Nett har utarbeidet standarder for utførelse av de ulike arbeidsoppgavene. Installatørene skal følge disse standardene med mindre de kan vise til egne standarder som aksepteres og godkjennes av Skagerak Nett ved prekvalifiseringen. 

Relevant dokumentasjon i henhold til prosedyrer skal legges ved ferdigmelding. 

Hvis f.eks. merking etter Skagerak Netts standard er mangelfull, bildedokumentasjon ikke er lesbar (evt mangler) eller leveransen er åpenbar mangelfull, kan pris på utført tjeneste reduseres (fratrekkspakke 19). Prisreduksjon gjenspeiler Skagerak Netts merkostnad med å varsle, følge opp o.l. 

Skagerak Nett skal ha rett til å foreta kvalitetsrevisjon og verifisering av installatørens og eventuelle underleverandørers kvalitetssikringssystem. Installatøren skal på Skagerak Netts anmodning bistå med nødvendig assistanse til revisjon og verifisering, og fremlegge nødvendig dokumentasjon som har betydning for avtalen mellom partene. Partene skal selv dekke sine kostnader med mindre det er større avvik som nødvendiggjør flere verifikasjoner og ytterligere oppfølging til Skagerak Nett. I slike tilfeller skal installatøren dekke Skagerak Netts dokumenterte kostnader. Dersom Skagerak Nett påfører installatøren urimelige kostnader skal Skagerak Nett dekke installatørens dokumenterte kostnader. 

Verifikasjon fritar ikke installatøren fra å utføre oppgavene i henhold til de kravene som stilles i avtalen. Dersom det påvises avvik fra avtalen skal installatøren for egen regning gjøre nødvendige korreksjoner.