Årsaken til at kraftledning og ny Grenlandsbru ikke kan plasseres for nær hverandre er fare for at de strømførende ledningene skal berøre brua ved svært sterk sidevind. Det er også strenge krav til sikkerhet ved arbeid nær strømførende anlegg, noe som ville gjort byggeprosessen svært komplisert uten flytting av ledningen. Når nå ledningen flyttes vekk fra brua, vil sikkerhetskravene være ivaretatt både under og etter byggeperioden.

Anleggskonsesjonskart GrenlandsbruaKonsesjonen omfatter både tillatelse til riving av eksisterende 132 kV-ledning (3 master med tilhørende liner) på en strekning av ca. 1 km over Frierfjorden og bygging av en ny ca. 1 km lang 132 kV-ledning (3 nye master og med tilhørende liner) vest for dagens ledning.

De nye mastene blir høyere enn eksisterende master, men mastene vil bli noe mer tilbaketrukket i terrenget. Det nye fjordspennet krever merking i forhold til luftfart og vil merkes med blåser og røde og hvite master på hver side av fjorden.

Tiltaket berører Frierflogene naturreservat og Dammane landskapsvernområde i Porsgrunn kommune. Det er derfor søkt om dispensasjonssøknad til fylkesmannen i Telemark. Dispensasjonssøknaden er innvilget, og skal benyttes som veiledning ved ferdsel i området.