Til
Entreprenører, utbyggere og alle som arbeider på eller i nær tilknytning til strømnettet

Som følge av koronasituasjonen er Skagerak Nett AS (SN) i en beredskapssituasjon. Selskapet har i den pågående situasjonen ekstra oppmerksomhet på å sikre samfunnskritisk infrastruktur og strømleveranser til disse, som eksempelvis sykehus og sykehjem, så lenge situasjonen pågår. 

Det er innført en rekke tiltak for å redusere smitterisiko for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Som hovedregel gjelder:

  • Vårt personell tillates ikke å delta i fysiske møter. Befaringer ute på anleggsplass tillates forutsatt at det utvises stor forsiktighet med tanke på å forbygge smitte.
  • Sterkt begrenset bruk av Skageraks kontorlokaler. Hjemmekontor benyttes.
  • Vårt personell er instruert om å ikke gå inn i private hus for å utføre arbeidsoppdrag. Dersom slike aktiviteter må gjennomføres skal det kun skje etter en sikkerhetsvurdering med vekt på å redusere smitterisiko til ett minimum.

Det er innført tiltak som begrenser arbeid som medfører strømstans. De viktigste er:

  • Strømstanser på dagtid unngås så langt som mulig. Kun jobber med fare for liv og helse, eller fare for materielle skader gjennomføres på dagtid – da maks 4 timer.
  • Planlagte strømstanser med varighet over 4 timer utsettes eller søkes gjennomført på kveld/natt.
  • Prosjekter gjennomføres som normalt, men med færre samtidige montører. 
  • Der det er mulig bør arbeidsmetode være arbeid under spenning (AUS). Dette for å unngå avbrudd for kunder.
  • Ikke-kritisk vedlikeholdsarbeid utsettes eller avlyses.
  • Strømstans der dette kan avtales med alle kundene kan gjennomføres.
  • Strømstans for å søke etter- og utbedre jordfeil går som normalt.

Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) i Vestfold og Telemark har meddelt kommunene at det etableres en noe mer restriktiv holdning til gravetillatelser i nærheten av kraftforsyningskabler for å unngå graveskader på denne viktige infrastrukturen. 

Spesielt vil det bli restriksjoner på arbeider som krever utkobling av kabler over tid. Det henstilles til kommuner og andre aktører å ha forståelse for at det kan oppstå forsinkelser i pågående gravearbeider som følge av denne noe mer restriktive holdningen til denne type arbeider.

Oppdatert og utfyllende informasjon blir lagt ut på på www.skageraknett.no/proff  og på www.skageraknett.no/bygge-grave-rive