Tilsendt plomber skal benyttes dersom det utføres arbeid i et målepunkt som ikke medfører ny måler eller målerbytte. 

Når det er utført arbeid/beveget på målesløyfa skal tilkoblingsklemmer på måler ettertrekkes med riktig moment. 

Installatøren må ha full oversikt over tildelte plomber slik at de ikke kommer på avveie. Skagerak har oversikt over hvilke nummerserie som er sendt ut. 

Ny samsvarserklæring skal festes med plomber på måleren. 

Alt arbeid som berører målepunktet er meldingspliktig.

Når en plombe har litt benyttet så skal plombenummer registreres i eget felt (under ønskes utført dato) på melding i Elsmart.