Nettprosjektet legger til rette for industriutvikling ved Frier Vest

Det er planer om  nyetablering og utvidelser av industrien ved Rafnes, Rønningen og Skjerkøya. Dersom planene realiseres vil industrien bruke mer strøm  og dette skaper behov for forsterkning av det regionale strømmnettet i området.

Planlegging og bygging av nytt strømnett på dette nivået kan ta opptil 5 år fra planleggingen starter til nettanleggene er klare til bruk. Industriutviklingen vil kunne gå langt raskere. Dermed er det viktig for Skagerak Nett  å starte planleggingen så tidlig som mulig og sørge for nødvendige tillatelser fra myndighetene. Dette gjøres for å redusere total gjennomføringstid og hindre at nettutviklingen blir begrensende for samfunnsutviklingen.

Prosjektet omfatter nye ledninger og ny Herum transformatorstasjon

Skagerak Nett har søkt NVE om anleggsskonsesjon for nettanleggene som inngår i prosjektet "Nettforsterkning Frier Vest". Dette gjelder en ny kraftledning (132kV) på 8 km fra Hellestveit til Herum og en ny transformatorstasjon, "Herum transformatorstasjon". Stasjonen skal transformere strøm mellom regionalnett (132 kV) og distribusjonsnett ( 22 kV ) og vil etableres på et allerede opparbeidet område ved siden av Bamble transformatorstasjon som Statnett eier.

I tillegg til å legge til rette for industriutviklingen i området, vil disse anleggene gi en sikrere strømtilførsel mot Langesund by gjennom nye høyspentkabler i bakken (22kV)  fra nye Herum stasjon til Langesundshalvhøya.

Tilrettelegging for videre nettutvikling i Bamble

I første omgang vil den nye stasjonen forsyne kunder ved Skjerkøya, nye E18, samt ytre deler av Langesund. På lengre sikt legger stasjonen til rette for tilkobling til sentralnettet (420kV) og for tilkobling av eventuelt nye regionalnettforbindelser mot Langesund og Kragerø.

Konsesjonssøknaden behandles av NVE

Konsesjonssøknaden er oversendt NVE til behandling vinteren/våren 2018. Høringsbrev med invitasjon til folkemøte ved Rugtvedt klubbhus onsdag 14. februar 2018 kl. 19.00 er sendt ut. I møtet vil det informeres om prosjektet og den videre behandling hos NVE. Møtet er åpent for alle.
Konsesjonssøknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker med informasjon om hvordan du kan sende inn høringsuttalelse. Frist for innsending av uttalelser er 8. mars 2018.