I systemer for vekselstrøm oppstår det en type elektrisk effekt som bare sirkulerer i kraftsystemet og som dermed ikke kan omformes til andre energiformer som varme og lys eller tjene andre nyttige hensikter. Det kan sammenlignes med skum i et ølglass (alkoholfritt sådan). Skummet tar plass, men er til liten nytte.

For alle anlegg som tildeles effekttariff skal også uttak av reaktiv effekt (kVAr) måles.

Har anlegget en effektfaktor (cos φ) under 0,9 vil nettselskapet avregne det reaktive uttaket. Effektfaktoren er uttrykk for hvordan anlegget belaster nettet med overføring av reaktiv effekt. Nettselskapet krever kun betaling for reaktivt uttak når dette uttaket oversiger 50 % av målt aktiv effekt (kW).

Aktiv effekt avregnes månedlig basert på månedens maksimale timeeffekt. Tilsvarende registreringstidspunkt benyttes for avregning av reaktivt uttak. Kostnader for reaktivt uttak er altså avhengig av effektfaktoren i registreringstimen for aktiv effekt. Kunden kan for eksempel installere kondensatorbatteri for å bedre effektfaktoren og dermed unngå mulig kostnad ved avregning av reaktivt uttak.