1. Behandlingsansvarlig

Skagerak Nett er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Skagerak Nett. Skagerak Nett har ansvar for at kundebehandlerne håndterer personopplysninger på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk.

2. Formål med behandling av personopplysninger

Skagerak Nett registrerer personopplysninger om våre kunder (inkl grunneiere Skagerak har avtale med) for å kunne identifisere korrekt kunde på våre anlegg slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte.

3. Behandlingsgrunnlag

Ved å bestille tjenester fra Skagerak Nett og når et kundeforhold/avtale opprettes samtykker kunde til at Skagerak Nett innhenter, registrerer og behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Det er Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv som definerer hvilke opplysninger som skal registreres ved opprettelse av nettleieavtale.

4. Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de fra?

Skagerak Nett registrerer og behandler de personopplysninger kunden oppgir ved bestilling av abonnement og dermed inngåelse av nettleieavtale, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er et minimumskrav å opplyse om navn, fødselsdato og adresse for at Skagerak Nett skal kunne opprette kundeforholdet. Ved bestilling av abonnement mottar kunde velkomstbrev som inneholder personopplysningene registrert på kundeforholdet. 

I tillegg samler Skagerak Nett løpende inn og behandler informasjon om kundens strømforbruk samt hvilken strømleverandør kunden har.

Personopplysninger samles inn ved at kunde selv oppgir opplysningene ved bestilling og ved endringer i kontaktinformasjon. Dette kan skje via Min side, telefon til vårt kundesenter, skriftlig eller via elektroniske skjema på www.skageraknett.no. Fødselsnummer innhentes fra Det sentrale folkeregister på bakgrunn av navn og fødselsdato som kunde har oppgitt ved bestilling.

Personopplysninger kan også registreres på bakgrunn av melding/bestilling fra kundens strømleverandør.

Dersom personopplysninger er mangelfulle innhenter vi informasjon fra Det sentrale folkeregister, telefonkatalogen og GAB-registeret.

Skagerak Nett mottar oppdaterte opplysninger fra Det sentrale folkeregister for aktive kunder, herunder folkeregistrert adresse, fødselsnummer og statusendringer f eks dødsfall, utflytting og utvandring.

Skagerak Nett mottar også opplysninger fra installatører som utfører meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg på oppdrag fra kunden. 

5. Utlevering av opplysninger til tredjepart - taushetsplikt

Skagerak Nett utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)

b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)

c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet

d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Skagerak Nett gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskaper som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (for eksempel montører som utfører arbeid på vegne av Skagerak Nett). Skagerak Nett er ansvarlig for at slik tredjepart overholder Skagerak Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger.

Alle ansatte i Skagerak Nett signerer Taushetserklæring samt Nøytralitetserklæring ved tiltredelse.

6. Lagring og sletting av personopplysninger

Skagerak Nett oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Skagerak Nett har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning. Når Skagerak Nett ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Tilgang til systemer hvor personopplysninger er lagret gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift og er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

7. Sikring av personopplysninger

Skagerak Nett har rutiner og systemer for å begrense tilgangen til personopplysninger samt at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Skagerak Nett har opplæringsprogram for ansatte som gis tilgang til personopplysninger. Gjeldende rutiner for håndtering av personopplysninger gjennomgås jevnlig for alle saksbehandlere.  

8. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som Skagerak Nett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

9. Revisjon av personvernerklæring

Skagerak Nett reviderer personvernerklæringen dersom det er behov for endring av vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i lover eller forskrifter som krever endringer i personvererklæringen. Sist revidert mai 2018 i forbindelse med GDPR.

10. Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger som telefonnummer, e-postadresse og postadresse kan kunde selv administrere på Min side på www.skageraknett.no.

Kunde kan også kontakte kundeservice på 35 51 89 90 eller kundeservice@skagerakenergi.no for endring/sletting av personopplysninger.

Forespørsel om innsyn i registrerte opplysninger sendes til firmapost.nett@skagerakenergi.no eller til:

Skagerak Nett AS
Kundetjenester
Postboks 80
3901 Porsgrunn

Kundeservice kan også kontaktes for innsyn i registrerte opplysninger. Opplysningene sendes til folkeregistrert adresse.