Ordningen med prekvalifiserte installatører bidrar til at elektroinstallatører kan utføre arbeid i nettet som nettselskapet ellers har ansvaret for. Dette bidrar til effektiv tilknytning av nye og endringer i eksisterende anlegg som kommer kunden til gode.

Last ned liste over elektroinstallatører, med oversikt over hvem som er prekvalifisert av Skagerak Nett. (PDF, 165KB)

Avtalen mellom installatør og nettselskap er todelt. En viktig del som omfatter den operative utførelsen med hensyn til sikkerhet og overholdelse av forskrifter for arbeid skal sørge for at arbeid i nettet er forsvarlig. Den andre kommersielle delen regulerer hvilke oppdrag som kan utføres og prisene som gjelder for utførelsen.

Avtalen som inngås med de prekvalifiserte innstallatørene styres av flere dokumenter som gjelder innenfor Skagerak Netts område. Dokumentene har ulik dato for ikrafttredelse, men blir løpende evaluert.

For ytterligere informasjon/avtale om prekvalifisering kontakt oss på meldinger@skagerakenergi.no / telefon: 35 51 89 90.