KartillustrasjonPå Nøtterøy skal 14 tremaster byttes med 9 master i stål på en 132 kV kraftledning mellom Stangeby og Kalvetangen. Ledningen er en del av Skagerak Netts regionalnett.

Ledningen ble opprinnelig oppført på begynnelsen av 80-tallet. Tremaster regnes å ha en levetid på cirka 30 år, litt avhengig av miljøet der de står. De nye stålmastene regnes å ha en levetid på rundt 70 år.

Færre master

Dagens master er mellom 16 og 19 meter høye. Siden det blir færre mastepunkt med de nye mastene vil de bli noe høyere, mellom 25 og 31 meter.

Mastene blir også høyere fordi dagens horisontale planoppheng erstattes med et vertikalt oppheng. I det vertikale opphenget vil fasene ligge nærmere hverandre, og det gir i sin tur et mindre elektromagnetisk felt enn ved et planoppheng.

Stålmastene blir selvbærende og trenger ikke barduner. I tillegg til at det blir færre av dem vil stålmastene ta mindre plass enn tremastene, med et lite unntak for vinkelmastene som må forsterkes noe der ledningen skifter retning.

Vinkelmast i stål.Vinkelmastene blir oppført i området rett sør og øst for Borgheim. Der ønsker kommunen å omregulere noe av jordbruksarealet. Ledningen blir derfor ført i en vinkel rundt dette området.

Eksisterende stålmaster beholdes

Arbeidet består i korte trekk av tre faser. Fundamentering, reising av master og strekking av ledning. I løpet av prosessen skal også de gamle mastene fjernes. På den 3,5 kilometer lange strekningen mellom Stangeby og Kalvetangen står det allerede noen stålmaster. Disse beholdes, men det blir gjort forsterkningsarbeider på et par av dem.

Ledningen krysser fem fylkesveier og noen mindre kommunale veier. Det blir nødvendig med noe trafikkregulering, men det skal ikke jobbes ved alle veiene samtidig. Omkjøringsalternativer blir skiltet.

Gjennomføres i 2018 og 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat ga konsesjon for ombyggingen i 2013. Arbeidet er planlagt gjennomført i 2018 og 2019. I 2018 skal det føres opp fire master i området sør for Borgheim. I 2019 blir den resterende delen av strekningen mot Kalvetangen bygd om.
Skagerak Nett AS er byggherre mens Nettpartner AS er hovedentreprenør.