Ny transformatorstasjon peker seg ut som beste løsning for å tilknytte ny kraft

På oppdrag fra NVE har Skagerak Nett og Drangedal Everk utredet alternative nettløsninger for å tilknytte ny produksjon og forsyne nye hyttefelt i området. Utredningen konkluderte med at dersom det kommer mye ny småkraftproduksjon i Drangedal og Nissedal, så bør det bygges en ny transformatorstasjon. Forsterkning av eksisterende nett vil være en fullgod løsning.

Ny stasjon tilknyttes "Brokkeledningene"

En mulig ny "Tørdal stasjon" vil tilknyttes den såkalte " Brokkeledningene"  i Tørdal i Drangedal. "Brokkeledningene" er kraftlinjer på regionalnettsnivå som går fra Brokke i Setesdalen til Bolvik transformatorstasjon nord for Herre. En ny regionalnettsstasjon i Tørdal vil sørge for at kraftproduksjonen kan leveres ut på regionalnettet og transporteres til der den skal benyttes. Samtidig vil stasjonen sørge sikker leveranse av strøm til nye hyttefelt.

Mange aktører med planer om ny kraftproduksjon

Det er flere aktører som planlegger nye småkraftverk eller utvidelser av eksisterende kraftverk. Totalt sett har NVE gitt tillatelser (konsesjon) på ny småkraft i området på cirka 19 MW. Videre er det småkraftpotensiale i området på ytterligere cirka 10 MW. Hvor mye av dette som blir bygget ut er likevel usikkert. Skagerak Nett følger utviklingen i området tett og går videre med planene om nettforsterkning slik at en ny stasjon kan være klar i tide dersom ny kraftproduksjon realiseres. Minst 5 MW ny produksjon må være vedtatt før bygging av ny stasjonen starter.

Det jobbes derfor med å utarbeide konsesjonssøknad for Tørdal transformatorstasjon. Søknaden er planlagt oversendt NVE våren 2018.