I forbindelse med planleggingen bør utbygger særlig være oppmerksom på disse forholdene:

  • Vær ute i god tid da bygging av nettinfrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn (Fylkesmann/fylkes-kommune).
  • Bruk det elektroniske søknadsskjemaet til å gi Skagerak god informasjon for effektiv saksbehandling.
  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator (byggherres representant). Skagerak Nett tar ansvar for sitt arbeid og leveranser.

Gå til elektronisk søknadsskjema om utbygging.

Ved tilknytning av nye eller omlegging av eksisterende anlegg oppgis leveransetider som forteller kundene (utbygger) hvor lang tid Skagerak Nett beregner til saksbehandling og utførelse.

For at Skagerak Nett skal overholde fristene må utbygger så tidlig som mulig oppgi relevant informasjon. 10 dager etter at søknaden er sendt skal utbygger motta en tilbakemelding fra Skagerak Nett.

Etter en dialog vil Skagerak Nett sende utbygger et utkast til "standardavtale for nettilknytning". Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Skagerak Nett starter sitt utbyggingsprosjekt.  

Når avtalen er undertegnet skal prosjektering og utførelse normalt ta fra 2 til 6 måneder, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om.

Tidsfrister for tilknytning av større anlegg
KategoriProsjekteringUtførelseTotalt
Industritilknytning
Industritilknytning med egen nettstasjon
Handel/næring/ med egen nettstasjon i bygg
Nytt boligfelt*
Nytt hyttefelt
Øvrig ny tilknytning som initierer forsterkning
Enkelttilknytning av fritidsboliger

2 måneder

4 måneder
Inntil
6
måneder
Industritilknytning til eksisterende nettstasjon
Handel/næring/tilknyttet ny lavspentkurs
Mindre næring og enkelttilknytning av boliger


2 måneder


2 måneder

Inntil
4
måneder
Omlegging/flytting av mindre høyspentanlegg
Omlegging/flytting av mindre lavspentanlegg
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Skagerak Netts byggestandard legges til grunn for valgt løsning.
Inntil
3
måneder

* For boligfelt skal gateadresser være klargjort.

Fristene gjelder fra Skagerak Netts standardavtale for nettilknytning er undertegnet og forutsetter at trasevalg er avklart med grunneier. Tidsangivelsene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling i juli, og ved ugunstige klimatiske forhold, først og fremst kulde.