Nettleieavtale for privatkunder (PDF, 970KB) regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm har du godtatt vilkårene i nettleieavtalen. Avtale om tilknytning må inngås før et anlegg kobles til vårt strømnett.

Elklagenemda er klageinstans ved tvister om avtalene.

Næringskunder

Nettleieavtale for næringskunder (PDF, 41KB) regulerer forholdet mellom næringskunder og nettselskap. Avtalen er generell og viser til de enhver tids gjeldene vilkår for tilknytning og nettleie. Ved eventuelle særlige kontraktsbestemmelser eller spesifikasjon av leveringsvilkårene skal disse utarbeides som vedlegg til avtalen.

Nettleievilkår for næringskunder (PDF, 139KB) regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget.

For næringskunder er det et tillegg til nettleievilkårene "Særskilt spesifikasjon av leveringsvilkårene" (PDF, 75KB).

Tilgang til måleren

Skagerak Nett eier måleren og vår jobb er å sørge for at du har strøm til din bolig. Vi har ansvar for at måleren til enhver tid virker slik den skal og måler riktig mengde forbruk. Måleren har en viss levetid som alt annet utstyr og må byttes ut etter en tid.

Skagerak Nett ved Det Lokale Eltilsyn gjennomfører også jevnlig tilsyn for å sjekke at ditt anlegg er sikkert. Da er det viktig at du gir oss tilgang til rommet der måleren står. I nettleievilkårene står dette beskrevet som at nettselskap "skal ha uhindret tilgang".  Vi kontakter deg alltid i forkant av besøk for å avtale tidspunkt. En person over 18 år må være tilstede ved kontroll eller arbeid utført av Skagerak Nett inne i boligen.

Noen ganger blir strømmen borte

Det kan være greit for deg å vite at nettselskapet ikke kan garantere for at du alltid har strøm. Selv om vår jobb er å sørge for strøm til din bolig, hender det at vi må slå av strømmen på grunn av vedlikehold eller utbedring. Vær, vind og andre forhold kan forårsake strømbrudd. Når uhellet første er ute eller vi må slå av strømmen, jobber vi alltid så raskt sikkerheten tillater det for at du skal få strømmen tilbake.

Er du helt avhengig av strøm, enten på grunn av dyrehold, maskiner eller andre ting anbefaler vi deg å gå til anskaffelse av en alternativ strømkilde som for eksempel et aggregat. Nettselskapet får, sagt på en enkel måte, bøter fra NVE når strømmen blir borte. Bøtene blir høyere jo lengre og mer omfattende strømbruddet er og det er derfor også i vår interesse at feilen rettes så raskt som mulig.

Kunder som har vært uten strøm i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon.